บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

‘ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปแบบครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน อย่างมืออาชีพ’

นี่คือวิสัยทัศน์ของเรา บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีโรงงานใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย พร้อมบริการครบวงจร รับประกันมาตรฐานด้วยการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการ

จากแนวคิดของคุณพิบูลย์ อุดมสิทธิกุล ประธานกรรมการ บริษัท พิบูลย์ทราย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการดูด ล้างและแยกกรวดทรายที่จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เล็งเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้ภาคการก่อสร้างขยายตัวตามไปด้วย แต่งานก่อสร้างโดยทั่วไปยังใช้ระบบการก่อสร้างงานคอนกรีตแบบเทกับที่ สิ่งที่น่าจะสนองความต้องการของตลาดและได้รับความนิยมอย่างมากในอนาคตนั่นคือผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

ด้วยเหตุนี้ บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 165 ล้านบาท (ชำระเต็ม) โดยใช้พื้นที่กว่า 40 ไร่ ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานที่ตั้งของโรงงานอันทันสมัย เพื่อสามารถผลิตสินค้าและให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้อย่างเต็มที่

เพื่อการพัฒนาทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของบริษัท ‘สร้างคนมีวินัย ใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ’ เราจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปออกสู่ตลาดอยู่เสมอ จนได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความไว้วางใจให้แก่หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ซึ่งนอกจากในส่วนของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปแล้ว ในส่วนของระบบโครงสร้างสำเร็จรูปยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างอีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังพร้อมด้วยเครือข่ายทางธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ กับบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ บริษัท พิบูลย์ทราย จำกัด ประกอบธุรกิจดูดทราย ล้าง คัดแยก กรวดทราย เพื่อจัดจำหน่าย บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด เพื่อ ออกแบบและติดตั้งระบบพื้นโพสเทนชั่น, บริษัท เค-มูฟว์ จำกัด บริการให้เช่ารถเครน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

"มาตรฐานสากล พลังคนก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ"

เพื่อดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ เราจึงมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสินค้า

ผลิตภัณฑ์มีความหลากลาย ครอบคลุมงานโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานหน่วยงานราชการ รวมถึงกระบวนการจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ด้านการบริการขนส่งและติดตั้ง

บริการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 6, 10, 18 ล้อ ติดตั้งด้วยรถบรรทุกและรถเครนของบริษัท โดยมุ่งเน้นการบริการด้วยความรวดเร็ว

ประสิทธิภาพขององค์กร

พร้อมด้วยบุคลากรคุณภาพ ทั้งวิศวกร และโฟร์แมน สำหรับบริการด้านเทคนิค รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานตามหลักวิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ

นโยบายด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ของหลักสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแล้ว เรายังยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรอีกด้วย

ในปี พ.ศ.2550 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รับรองการเป็นผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและสังคม เป็นการตอกย้ำถึงให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราอย่างแท้จริง

HISTORY