คานสะพานคอนกรึตอัดแรง พีซีซี

ผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง น้ำหนักบรรทุกบนสะพานออกแบบใช้มาตรฐานอเมริกัน
AASHO LOADING (American Association of State Highway Officials) HS 15-44 HS 20-44

คานสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบตัน(PRESTRESSD CONCRETE PLANK GIRDER

คานสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบตัน( Plank GIDER)

ช่วงความยาว (L)(เมตร) มิติ (เซนติเมตร) น้ำหนัก
 (กิโลกรัม)
A B
5.00 99 16 1,920
6.00 99 19 2,740
7.00 99 22 3,700
8.00 99 25 4,800
9.00 99 31 6,700
10.00 99 35 8,400

**การเสริมเหล็กทุกขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนดเป็นกรณีไป

คานสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง(PRESTRESSD CONCRETE BOX GIRDER)

คานสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง (BOX GIDER)

ช่วงความยาว (L)(เมตร) มิติ (เซนติเมตร) น้ำหนัก
 (กิโลกรัม)
A B
14.00 99 70 15,300
15.00 99 70 16,300
16.00 99 70 17,350
20.00 99 70 21,000

**การเสริมเหล็กทุกขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนดเป็นกรณีไป