การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในปรัชญาของ บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสียจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งนโยบายคุณภาพและการรับผิดชอบต่อสังคมถูกกำหนดไว้ดังนี้

ด้านสินค้า

ผลิตภัณฑ์มีความหลากลาย ครอบคลุมงานโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานหน่วยงานราชการ รวมถึงกระบวนการจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ด้านการบริการขนส่งและติดตั้ง

บริการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 6, 10, 18 ล้อ ติดตั้งด้วยรถบรรทุกและรถเครนของบริษัท โดยมุ่งเน้นการบริการด้วยความรวดเร็ว

ประสิทธิภาพขององค์กร

พร้อมด้วยบุคลากรคุณภาพ ทั้งวิศวกร และโฟร์แมน สำหรับบริการด้านเทคนิค รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานตามหลักวิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ