นโยบายสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือสิ่งที่บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ตระหนักถึงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เราจึงมุ่งมั่นจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยนำหลักเกณฑ์มาพัฒนาใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  2. บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุมป้องกันมลพิษและปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติงาน เพื่อลดมลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง สารเคมี กากของเสีย อุตสาหกรรม และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4. บริษัทฯ จะส่งเสริมการอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5. บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร กำกับ ดูแล และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน