นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม


PP

การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักการที่โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของพันธมิตรคู่ค้า คือหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด นอกจากความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว เรายังปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร