นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ชีวิตพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดสำหรับบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด เราห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น ความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคนมีความปลอดภัย รวมถึงสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราจึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

  1. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำงานถือ เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
  2. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีปฏิบัติงานอันปลอดภัย โดยจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เพียงพอกับสภาพงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำ ชี้แจง ให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีป้องกันให้แก่พนักงานทุกคน
  3. บริษัทฯ มีการยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ทั้งสถานที่ทำงาน และบริเวณโดยอยู่เสมอ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตในทำงาน รวมถึงสุขภาพที่ดีแก่พนักงานโดยทั่วกัน
  4. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความปลอดภัย เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน ทั้งการอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ หรือการแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
  5. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงานอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ
  6. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
  7. บริษัทฯ มีการทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะ เพื่อวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  8. ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนด โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  9. พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  10. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด